ပာာသမ်ားကို

Internet မွရွာေဖြထားျပီး

ကဗ်ာမ်ားကိုwww.friendsdaygroup.comမွ ကူယူတင္ဆက္ထားပါသည္

ထို.ေၾကာင့္ ကဗ်ားမ်ားႏွင့္စာမူမ်ားကိုေဖာ္ျပခြင့္ျပဳရန္ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။

Advertisements